فضای استخر و تعداد توپ بنا بر سفارش مشتری انجام می شود.