• ارتفاع 16 متر
  • مساحت 12 در 12 متر
  • مصرف برق 45 آمپر
  • 16 نفره
  • هیدرولیک فشار ۱۲۰بار
  • بدون نیاز به ژنراتور در زمان نبودن برق