پروژه ها

تاب 24 نفره

  • 24 نفره
  • مصرف برق 25 آمپر
  • مساحت قطر 14 متر