پروژه ها

اووریشن 360 درجه

  • ارتفاع 16 متر
  • مساحت 12 در 12 متر
  • برقمصرفی 45 آمپر
  • 16نفره
  • هیدرولیک فشار ۱۲۰بار
  • بدون نیاز به ژنراتور در زمان نبودن برق